Mẫu số C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R6 > Cập nhật biểu mẫu theo TT 19/2020/TT-BTC >

Mẫu số C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu số C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản theo TT 19/2020/TT-BTC.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R6, chương trình in được mẫu số C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản theo TT 19/2020/TT-BTC trên các chứng từ sau:

- Phiếu chi nộp tiền vào NH, KB

- Thu tiền gửi

- Chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi.

oVí dụ: Ngày 30/9/2020, đơn vị nộp tiền thu học phí vào tài khoản tiền gửi: 50.000.000 đ

oNhấn In\C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản (Thông tư 19/2020/TT-BTC).

5-1-mau c408-tt19-01

oChương trình in mẫu như sau:

5-1-mau c408-tt19-02