Bổ sung Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại KBNN (Mẫu cập nhật)

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R4.3 >

Bổ sung Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại KBNN (Mẫu cập nhật)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại KBNN (Mẫu cập nhật) cập nhật các thông tin: Thông tin đơn vị chỉ hiển thị 1 lần, sửa "Phần ĐVSDNS ghi" thành "Phần KBNN ghi".

2. Chi tiết thay đổi

Vào menu Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc\Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại KBNN.

R4.3-4_mau 02 mau cap nhat-01

Chọn Mẫu báo cáo: Nghị định 11/2020/NĐ-CP (Mẫu cập nhật).

R4.3-4_mau 02 mau cap nhat-02

Nhấn Đồng ý. Chương trình in như sau:

R4.3-4_mau 02 mau cap nhat-03