Mẫu số C2-17a/NS: Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R6 > Cập nhật biểu mẫu theo TT 19/2020/TT-BTC >

Mẫu số C2-17a/NS: Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu số C2-17a/NS: Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách theo TT 19/2020/TT-BTC.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R6, chương trình in được mẫu số C2-17a/NS: Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách theo TT 19/2020/TT-BTC trên bảng kê chứng từ ghi thu, ghi chi như sau:

oVí dụ:

- Ngày 05/5/2020, đơn vị thu phí chợ, số tiền: 25.000.000 đồng.

- Ngày 10/05/2020, đơn vị chi mua 2 chiếc máy tính, số tiền: 20.000.000 đồng.

- Ngày 12/05/2020, đơn vị lập bảng kê ghi thu, ghi chi.

Xem hướng dẫn cách lập bảng kê ghi thu, ghi chi tại đây.

- Nhấn In\C2-17a/NS: Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách (Thông tư số 19/2020/TT-BTC).

5-3-mau c2-17a-tt19-01

oKhai báo thêm tham số báo cáo, nhấn Đồng ý => Chương trình in mẫu như sau:

5-3-mau c2-17a-tt19-02