Khi phiếu thu, phiếu chi có cùng ngày hạch toán (khác ngày chứng từ), kế toán muốn các phiếu thu luôn hiển thị trước phiếu chi để sổ quỹ tiền mặt không bị âm tại các nghiệp vụ chi

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R3 >

Khi phiếu thu, phiếu chi có cùng ngày hạch toán (khác ngày chứng từ), kế toán muốn các phiếu thu luôn hiển thị trước phiếu chi để sổ quỹ tiền mặt không bị âm tại các nghiệp vụ chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in sổ quỹ tiền mặt lên đúng số liệu và không bị âm.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R3, các phiếu thu, phiếu chi có cùng ngày hạch toán nhưng khác ngày chứng từ thì trên sổ quỹ tiền mặt đang sắp xếp phiếu chi trước phiếu thu cho nên khi in sổ quỹ đang bị âm ở các thời điểm chi trên bảng kê.

Kể từ phiên bản R3, Khi phiếu thu, phiếu chi có cùng ngày hạch toán (khác ngày chứng từ) thì khi in sổ quỹ tiền mặt các phiếu thu luôn hiển thị trước phiếu chi để sổ quỹ tiền mặt không bị âm tại các nghiệp vụ chi.

o Ví dụ: đơn vị lập chứng từ hạch toán thu chi trong tháng 4 có cùng ngày hạch toán và khác ngày chứng từ.

o Vào menu Báo cáo\Tiền mặt\Sổ quỹ tiền mặt => chương trình hiển thị phiếu thu trước phiếu chi để sổ quỹ không bị âm tại nghiệp vụ chi.

R3.1. so quy TM_01