Quên mật khẩu đăng nhập vào phần mềm thì làm như thế nào?

Navigation:  6. Câu hỏi thường gặp > Khác >

Quên mật khẩu đăng nhập vào phần mềm thì làm như thế nào?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trường hợp anh/chị quên mật khẩu đăng nhập thì thực hiện như sau:

1.Tại màn hình Đăng nhập, nhấn Quên mật khẩu.

MISAID-Quen MK-01

2. Nhập email của anh/chị để xác nhận lấy lại mật khẩu.

3. Nhập Mã xác thực bằng các chữ số bên cạnh.

Lưu ý: Trường hợp không muốn MISA gửi mã xác nhận vào email mà muốn gửi vào số điện thoại thì anh/chị nhấn Thử cách khác. Khi đó nhập Số điện thoại và Mã xác thực.

4. Nhấn Lấy lại mật khẩu.

MISAID-Quen MK-02

5. Một Mã xác nhận được gửi đến email của anh/chị. Kiểm tra email và nhập chính xác mã vào ô trống.

Nếu bước trên anh/chị nhập Số điện thoại để lấy Mã xác nhận thì Mã xác nhận sẽ được gửi vào số điện thoại, anh/chị kiểm tra và nhập Mã xác nhận vào ô trống.

6. Nhấn Tiếp tục.

MISAID-Quen MK-03

7. Nhập Mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu.

8. Nhấn Đặt lại.

MISAID-Quen MK-04

9. Nhập mật khẩu mới thiết lập.

10. Nhấn Đăng nhập.

MISAID-Quen MK-05

11. Nhập Tên người dùng là Tài khoản (ví dụ như admin)/email/số điện thoại và Mật khẩu mới thiết lập để đăng nhập vào phần mềm.

12. Nhấn vào biểu tượng MISAID-Quen MK-09 để hiển thị mật khẩu bằng chữ/số.

13. Tích chọn Nhớ mật khẩu để chương trình ghi nhớ mật khẩu cho lần đăng nhập sau mà không cần phải nhập lại.

MISAID-Quen MK-06

14. Nhấn Đồng ý để đăng nhập vào chương trình.