Cập nhật thông tư 76/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu giao thông thủy lợi

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R1 >

Cập nhật thông tư 76/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu giao thông thủy lợi

Previous pageReturn to chapter overview

1. Mục đích

Giúp kế toán hạch toán kế toán theo TT 76/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu giao thông thủy lợi

2. Chi tiết thay đổi

Bỏ tài khoản 217 và các tài khoản con của TK 217

Bổ sung tài khoản 216

Sửa tên tài khoản 218 thành "Hao mòn TSHTĐB" (tài sản hạ tầng đường bộ)

Sửa tên tài khoản 467 thành "Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi"

Bỏ 2 tài khoản ngoại bảng 010, 011

tt76-01