Kết nối trực tiếp với DVC để kế toán nộp chứng từ cho KBNN

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R1 >

Kết nối trực tiếp với DVC để kế toán nộp chứng từ cho KBNN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán kết nối vào hệ thống DVC KBNN để nộp chứng từ cho KBNN mà không cần phải xuất báo cáo ra file xml.

2. Chi tiết thay đổi

Xem hướng dẫn nghiệp vụ Kho bạc điện tử tại đây