Tích hợp dịch vụ chữ ký số eSign vào phần mềm Mimosa 2020

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R1 >

Tích hợp dịch vụ chữ ký số eSign vào phần mềm Mimosa 2020

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán các đơn vị sử dụng dịch vụ chữ ký số eSign của MISA có thể nhanh chóng ký số lên hóa đơn mà không cần dùng USB Token

2. Chi tiết thay đổi

Thiết lập kết nối vào eSign:

1.Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ\Kết nối eSign.

2.Nhập thông tin đăng nhập eSign: Tên đăng nhập và Mật khẩu.

3.Nhấn Kết nối.

4.Nhấn Đồng ý hoặc Áp dụng.

2. KTT phe duyet_00