R1

Navigation:  8. Lịch sử phát triển >

R1

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tính năng phát triển trong phiên bản MISA Mimosa.NET 2020 R1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kết nối trực tiếp với DVC để kế toán nộp chứng từ cho KBNN

Tích hợp dịch vụ chữ ký số eSign vào phần mềm Mimosa 2020

Cập nhật thông tư 76/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu giao thông thủy lợi