Khi kết nối QLCB với Mimosa, kế toán muốn số tiền rút dự toán các tiểu mục phụ cấp cũng trừ đi BHXH, BHYT, KPCĐ người lao động đóng

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R2 >

Khi kết nối QLCB với Mimosa, kế toán muốn số tiền rút dự toán các tiểu mục phụ cấp cũng trừ đi BHXH, BHYT, KPCĐ người lao động đóng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Khi kết nối QLCB với Mimosa thì số tiền rút dự toán các tiểu mục phụ cấp cũng trừ đi phần BHXH, BHYT, KPCĐ của người lao động đóng để đúng với thực tế.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R2, khi kết nối Mimosa và QLCB thì dựa vào việc có tích chọn "Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm chi tiết đến từng khoản khấu trừ lương" trên Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ\Kho bạc để tính đúng số rút dự toán.

Nếu tích chọn Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm chi tiết đến từng khoản khấu trừ lương => chương trình trừ đúng số tiền BHXH, BHYT, KPCĐ vào đúng khoản lương, phụ cấp tương ứng và số tiền theo từng tiểu mục tương ứng.

Nếu không tích chọn Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm chi tiết đến từng khoản khấu trừ lương => chương trình trừ toàn bộ BHXH, BHYT, KPCĐ vào lương ngạch bậc

R2.4-qlcb-01

Xem hướng dẫn kết nối với QLCB.VN tại đây.