R3

Navigation:  8. Lịch sử phát triển >

R3

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tính năng phát triển trong phiên bản MISA Mimosa.NET 2020 R3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Khi phiếu thu, phiếu chi có cùng ngày hạch toán (khác ngày chứng từ), kế toán muốn các phiếu thu luôn hiển thị trước phiếu chi để sổ quỹ tiền mặt không bị âm tại các nghiệp vụ chi

2. Kế toán muốn nhanh chóng biết phần mềm đã có phiên bản mới để cập nhật

3. Khi kế toán lập chứng từ thanh toán tiền cho MISA, kế toán muốn hiển thị đúng nội dung diễn giải để MISA có thể xác định nhanh đơn vị nộp tiền

4. Kế toán muốn chuyển đổi dữ liệu từ 2019 lên 2020