R4.3

Navigation:  8. Lịch sử phát triển >

R4.3

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tính năng phát triển trong phiên bản MISA Mimosa.NET 2020 R4.3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Cập nhật chức năng kết nối DVC cho các chứng từ theo nghị định 11/2020/NĐ-CP

2. Tinh chỉnh mẫu C4-02a/NS, C4-02b/NS để thuận tiện cho đơn vị giao dịch

3. Kế toán muốn in Bảng kê nội dung thanh toán tạm ứng (Nghị định 11) theo mẫu dọc để giao dịch với KBNN thuận tiện hơn

4. Bổ sung Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại KBNN (Mẫu cập nhật)