R4.4

Navigation:  8. Lịch sử phát triển >

R4.4

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tính năng phát triển trong phiên bản MISA Mimosa.NET 2020 R4.3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Bổ sung Mẫu tùy chỉnh cho Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

2. Kế toán muốn hiển thị thông tin ngày, tháng, năm ký chứng từ trên mẫu Ủy nhiệm chi để không mất công điền tay