R4.1

Navigation:  8. Lịch sử phát triển >

R4.1

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tính năng phát triển trong phiên bản MISA Mimosa.NET 2020 R4.1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cập nhật các biểu mẫu theo Công văn 1266/KBNN-THPC của Kho bạc nhà nước

Phiên bản Mimosa 2020 R4.1 bổ sung thông tin Năm ngân sách, Số chứng từ trên các mẫu: Mẫu C2-02a/NS, C2-02b/NS, C2-06a/NS, C3-01/NS theo Công văn 1266/KBNN-THPC của Kho bạc nhà nước để anh/chị in ra giấy đi nộp trực tiếp cho KBNN.

1.So CT

Bổ sung tham số Hiển thị số chứng từ trên các mẫu: Mẫu C4-02a/NS, C4-02b/NS, C4-02c/NS (mặc định là Không tích chọn).

2.So CT

Các đơn vị giao dịch trực tiếp với Kho bạc cần cập nhật lên phiên bản Mimosa, Bamboo 2020 R4.1 để in các chứng từ kho bạc theo NĐ 11/2020/NĐ-CP ra giấy để nộp trực tiếp với KBNN.

Các chứng từ NĐ 11/2020/NĐ-CP không điều chỉnh thì vẫn sử dụng theo quy định cũ.

 

Hướng dẫn xuất khẩu chứng từ để nộp vào hệ thống DVC KBNN đối với các đơn vị giao nhận hồ sơ qua cổng DVC:

- Mở chứng từ kho bạc theo TT 77/2017/TT-BTC, nhấn In để xem chứng từ.

- Thực hiện xuất khẩu DVC và nhập khẩu vào DVC. Trang DVC KBNN cũng đang hướng dẫn dùng mẫu cũ.

Lý do: Hiện tại, KBNN (Cục CNTT) đang ưu tiên sửa các các mẫu chứng từ in ra từ chương trình DVC đúng theo mẫu tại Nghị định 11/2020/NĐ-CP, bao gồm 5 mẫu: Mẫu C2-02a/NS, C2-02b/NS, C3-01/NS, C4-02a/NS, C4-02b/NS. Dự kiến cuối tuần này sẽ hoàn thành đầy đủ các mẫu chứng từ trên DVC (Ngày 28-29/03/2020). Chưa cập nhật, chỉnh sửa các chỉ tiêu trên màn hình NHẬP và KIỂM SOÁT.