R4.2

Navigation:  8. Lịch sử phát triển >

R4.2

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tính năng phát triển trong phiên bản MISA Mimosa.NET 2020 R4.2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tinh chỉnh chức năng chuyển đổi dữ liệu từ Mimosa2019 lên Mimosa2020

Cho phép cài đặt chương trình Mimosa2020 trên tất cả các phiên bản Windows 7