R5

Navigation:  8. Lịch sử phát triển >

R5

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tính năng phát triển trong phiên bản MISA Mimosa.NET 2020 R5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tự động thông báo xuất hóa đơn và nhắc thanh toán cho khách hàng đăng ký gia hạn