R6

Navigation:  8. Lịch sử phát triển >

R6

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tính năng phát triển trong phiên bản MISA Mimosa.NET 2020 R6

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Kế toán yêu cầu in mẫu số 09: Bảng thanh toán tiền lương cho người thụ hưởng (NĐ 11) theo đúng quy định

2.Cập nhật danh mục cơ quan thu đầy đủ khi in chứng từ C2-02b, C4-02c

3.Bổ sung mẫu số 20c ký hiệu 02a-SDKP/ĐVDT theo thông tư 18/2020/TT-BTC

4.Kế toán muốn nhanh chóng điều chỉnh được tiểu mục rút tạm ứng từ nguồn kinh phí tổng điều tra về đúng tiểu mục chi để đáp ứng yêu cầu của Kho bạc

5.Khi in mẫu biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau, kế toán tổng cục thống kê muốn số liệu báo cáo đầy đủ

6.Kế toán muốn in các mẫu chứng từ, báo cáo theo NĐ 11/2020/NĐ-CP theo tài khoản đặc thù Tổng cục thống kê

7.Cập nhật biểu mẫu theo TT 19/2020/TT-BTC