Đáp ứng lấy Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục khi hạch toán lương từ phần mềm QLCB.VN

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R7 >

Đáp ứng lấy Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục khi hạch toán lương từ phần mềm QLCB.VN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Khi kết nối phần mềm Tính lương QLCB.VN với phần mềm Mimosa.NET 2020 phiên bản R7 sẽ lấy được Nguồn, Chương, Khoản, Mục - Tiểu mục hạch toán lương chính xác, nhanh chóng.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R7, khi kết nối với phần mềm Tính lương trên QLCB.VN thì phần mềm Mimosa đang lấy Nguồn, Chương, Khoản, Mục - Tiểu mục theo mặc định của chương trình được thiết lập tại Hệ thống\Tùy chọn\Thiết lập ngầm định => chưa đúng với thực tế tại đơn vị.

Kể từ phiên bản R7, sau khi khai báo Nguồn, Chương, Khoản, Mục - Tiểu mục chi tiết cho từng khoản lương, phụ cấp để tính lương trên phần mềm Tính lương QLCB.VN thì khi kết nối với phần mềm Mimosa 2020 sẽ lấy được Nguồn, Chương, Khoản, Mục - Tiểu mục cho từng khoản lương, phụ cấp như đã khai báo trên phần mềm QLCB.

Cụ thể như sau:

oAnh/chị cần khai báo Mã nguồn trên Mimosa 2020 khớp với Mã nguồn chi trả trên phần mềm QLCB.VN

R7-1-ketnoi qlcb-01

oLấy bảng tính lương, phụ cấp từ QLCB.VN => chương trình lấy đúng Nguồn, Chương, Khoản, Mục - Tiểu mục đã khai báo trên QLCB.VN. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

R7-1-ketnoi qlcb-02

Lưu ý: Nếu trên QLCB không chọn Nguồn, Chương, Khoản, Mục - Tiểu mục thì lấy khi lấy bảng lương từ QLCB.VN sang phần mềm Mimosa, Nguồn, Chương, Khoản, Mục tiểu mục sẽ được lấy tại menu Hệ thống\Tùy chọn\Thiết lập ngầm định.