R7

Navigation:  8. Lịch sử phát triển >

R7

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tính năng phát triển trong phiên bản MISA Mimosa.NET 2020 R7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Đáp ứng lấy Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục khi hạch toán lương từ phần mềm QLCB.VN

2. Bổ sung đáp ứng mẫu theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước

3. Cho phép cảnh báo mẫu số hóa đơn đang phát hành đúng với mẫu số hóa đơn đã đăng ký với cơ quan thuế