Cho phép xuất khẩu báo cáo đặc thù Kiểm toán nhà nước để gửi đơn vị cấp trên

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R8 >

Cho phép xuất khẩu báo cáo đặc thù Kiểm toán nhà nước để gửi đơn vị cấp trên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán đơn vị Kiểm toán nhà nước xuất khẩu báo cáo B01/BCQT và F01-01/BCQT ra file xml để gửi lên đơn vị cấp trên thực hiện xét duyệt, tổng hợp số liệu trên phần mềm MISA MIMOSA X1 2019.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R8, để xuất khẩu báo cáo B01/BCQT và F01-01/BCQT đặc thù KTNN thực hiện như sau:

oVào Tệp\Xuất khẩu BCTC.

o Chương trình tự động hiển thị 2 báo cáo đặc thù KTNN: B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động và Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại.

R8-3-KTNN-01

o Nhấn Tùy chọn xuất khẩu để tùy chọn có xuất khẩu báo cáo Bao gồm số liệu hoạt động SXKD hay không.

R8-3-KTNN-02

Xem thêm hướng dẫn xuất khẩu BCTC tại đây.

Xem thêm hướng dẫn thêm đặc thù KTNN tại đây.