Cập nhật mức giảm trừ gia cảnh mới theo Nghị quyết 954/2020

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R8 >

Cập nhật mức giảm trừ gia cảnh mới theo Nghị quyết 954/2020

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán điều chỉnh được mức giảm trừ gia cảnh mới theo Nghị quyết 954/2020.

Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật thuế thu nhập cá nhân (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 của Luật số 26/2012/QH13) như sau:

a) Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);

b) Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R8, chương trình cập nhật mức giảm trừ gia cảnh trong Danh mục\Lương cán bộ\Quy định lương, thuế TNCN, bảo hiểm như sau:

- Giảm trừ bản thân: 11.000.000

- Giảm trừ người phụ thuộc: 4.400.000

R8-4-giam tru gia canh-01