Khi xuất khẩu mẫu C02-02a: Giấy rút dự toán ngân sách lên thông tin tên Ngân hàng đơn vị nhận tiền

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R8 >

Khi xuất khẩu mẫu C02-02a: Giấy rút dự toán ngân sách lên thông tin tên Ngân hàng đơn vị nhận tiền

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán xuất khẩu mẫu C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách để nộp vào DVC lấy lên thông tin tên Ngân hàng đơn vị nhận tiền.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R8, căn cứ vào thông tin Tài khoản đơn vị nhận là Tài khoản ngân hàng hay Tài khoản kho bạc để chương trình lấy thông tin tương ứng trên mẫu C2-02/NS và xuất khẩu ra file xml nộp vào DVC KBNN.

R8-5-C202a-01