R2

Navigation:  8. Lịch sử phát triển >

R2

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tính năng phát triển trong phiên bản MISA Mimosa.NET 2020 R2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Kế toán muốn gửi dữ liệu báo cáo B01/BCQT và Phụ biểu F01-01/BCQT chi tiết theo Dự án để đơn vị chủ quản tổng hợp báo cáo

2.Chuyển đổi dữ liệu từ Mimosa 2019 lên Mimosa 2020

3.Đăng nhập vào phần mềm bằng tài khoản MISA

4.Khi kết nối QLCB với Mimosa, kế toán muốn số tiền rút dự toán các tiểu mục phụ cấp cũng trừ đi BHXH, BHYT, KPCĐ người lao động đóng