Thêm mới các biểu mẫu theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R4 >

Thêm mới các biểu mẫu theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kể từ phiên bản R4, chương trình thêm mới 5 mẫu chứng từ đáp ứng Nghị định 11/2020/NĐ-CP chính thức áp dụng từ ngày 16/03/2020.

1. Bổ sung bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

2. Bổ sung mẫu số 01b-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức lệnh chi tiền tại KBNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

3. Bổ sung mẫu số 02b-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức lệnh chi tiền tại KBNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

4. Bổ sung mẫu số 03-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tiền gửikinh phí ngân sách nhà nước cấp của đơn vị được chuyển nguồn sang năm sau thuộc ngân sách TW (cấp tỉnh, huyện) năm... sang năm... (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

5. Bổ sung mẫu số 04-SDKP/ĐVDT: Tình hình thực hiện dự toán các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)