Tự động thông báo xuất hóa đơn và nhắc thanh toán cho khách hàng đăng ký gia hạn

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R5 >

Tự động thông báo xuất hóa đơn và nhắc thanh toán cho khách hàng đăng ký gia hạn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Thông báo MISA đã xuất hóa đơn cho khách hàng, nếu khách hàng chưa thanh toán sẽ gửi thông báo để nhắc khách hàng thực hiện thanh toán các hóa đơn gia hạn, cập nhật phần mềm.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R5, khi khách hàng đăng ký gia hạn cập nhật phần mềm thì MISA sẽ gửi lại hóa đơn cho khách hàng qua email để làm chứng từ chuyển khoản kho bạc thực hiện thanh toán tiền cho MISA. Tuy nhiên kế toán có thể không kiểm tra mail kịp thời hoặc xóa nhầm mail hóa đơn nên dễ bị gián đoạn công việc.

Kể từ phiên bản R5, sau khi khách hàng đăng ký cập nhật phần mềm:

- MISA sẽ gửi thông báo nhận hóa đơn cho kế toán đơn vị qua phần mềm. Kế toán đơn vị có thể thực hiện sinh chứng từ chuyển khoản kho bạc thanh toán cho MISA.
- Nếu đơn vị chưa chuyển khoản thanh toán thì phần mềm sẽ thông báo nhắc khách hàng thanh toán đến khi khách hàng thực hiện thanh toán.

Cụ thể như sau:

o Sau khi khách hàng đăng ký gia hạn online trên phần mềm => MISA xuất hóa đơn => KH đăng nhập lại phần mềm => MISA sẽ gửi thông báo về hóa đơn tài chính cho KH:

1-Nhac no-01

Nhấn Xem hóa đơn để xem chi tiết hóa đơn MISA cấp.

Nhấn Sinh giấy rút để phần mềm tự động lập chứng từ Rút dự toán chuyển khoản kho bạc thanh toán cho MISA.

1-Nhac no-02

Trong đó, phần mềm mặc định:

- Lấy thông tin Đơn vị nhận, Địa chỉ đơn vị nhận, Tài khoản và Tên ngân hàng từ hóa đơn tài chính.

- Diễn giải: HĐ<Số hóa đơn> - <Tên đơn vị thanh toán> - <Nội dung thanh toán>.

Tuy nhiên, anh/chị có thể sửa lại.

- Thông tin chi tiết: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc, Nội dung thanh toán, MLNS, Số tiền.

Nhấn Cất.

In giấy rút và các giấy tờ, hóa đơn đính kèm để mang ra thanh toán với kho bạc.

o Ngoài ra, nếu đã tắt thông báo thì có thể xem được danh sách hóa đơn bằng cách chọn menu Trợ giúp\Danh sách hóa đơn tài chính MISA cấp.

1-Nhac no-03

Chương trình hiển thị danh sách hóa đơn đã thanh toán.

Chọn hóa đơn cần xem, với các hóa đơn chưa thanh toán thì có thể nhấn Sinh chứng từ để sinh chứng từ rút dự toán chuyển khoản kho bạc.

1-Nhac no-04

oTrường hợp đơn vị chưa thanh toán cho MISA thì chương trình sẽ hiển thị thông báo nhắc thanh toán cho khách hàng biết:

1-Nhac no-05

Nhấn Xem hóa đơn để xem chi tiết hóa đơn MISA cấp.

Nhấn Sinh giấy rút để sinh giấy rút dự toán chuyển khoản kho bạc thanh toán cho MISA.

1-Nhac no-06

Đơn vị in giấy rút và các chứng từ, hóa đơn đi kèm để mang ra thanh toán cho kho bạc.