Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hóa đơn > Hóa đơn điện tử > Các bước bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử meInvoice > Lập hồ sơ để thông báo phát hành hóa đơn >

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp đơn vị lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử trước khi đưa hóa đơn vào sử dụng.

2. Các bước thực hiện

1. Chọn phân hệ Hóa đơn, chọn tab Bắt đầu sử dụng.

2. Tại bước 2 - Lập hồ sơ để thông báo phát hành, nhấn Thông báo phát hành.

3.3. Thong bao PH HD_01

3. Khai báo các thông tin về thông báo phát hành hóa đơn:

Tại phần Thông báo phát hành:

o Chương trình mặc định Trạng tháiChưa nộp cho CQ thuế.

o Khai báo các thông tin về thông báo phát hành hóa đơn để gửi cho cơ quan Thuế: Số, Ngày, Trạng Thái, Cơ quan Thuế.

Tại phần Các loại hóa đơn phát hành: tích chọn các loại hóa đơn sẽ được thông báo phát hành với cơ quan Thuế. Đồng thời, khai báo thông tin về số lượng hóa đơn. Thông tin Ngày bắt đầu sử dụng chương trình ngầm định = Ngày lập thông báo + 1 ngày.

3.3. Thong bao PH HD_02

o Khi chọn Trạng thái là Chưa nộp cho CQ thuế hoặc Đã nộp cho CQ thuế thì khi nhấn Cất

=> chương trình hiển thị cảnh báo để người dùng biết ở 2 trạng thái này khi phát hành hóa đơn sẽ không có mẫu số, ký hiệu hóa đơn.

o Người dùng cần phải kiểm tra lại Loại hóa đơn, Mẫu số, Ký hiệu, Từ số - Đến số, Ngày bắt đầu sử dụng sau đó chọn lại Trạng tháiĐã có hiệu lực.

R7-3-meinvoice-03

o Khi chọn Trạng tháiĐã có hiệu lực, nhấn Cất => chương trình sẽ hiển thị cảnh báo "Kiểm tra trạng thái TBPH hóa đơn với CQT".

Anh/chị kiểm tra lại các thông tin Loại hóa đơn, Mẫu số, Ký hiệu, Từ số - Đến số, Ngày bắt đầu sử dụng có khớp với thông báo phát hành nộp cho cơ quan thuế hay không.

o Nếu Thông báo phát hành hóa đơn đã khớp với TBPH nộp cho cơ quan thuế thì tích chọn Tôi xác nhận thông tin trên thông báo phát hành đã chính xác. Nhấn Đồng ý.

oNếu Thông báo phát hành hóa đơn CHƯA khớp với TBPH nộp cho cơ quan thuế thì nhấn Hủy bỏ để kiểm tra và sửa lại cho đúng.

R7-3-meinvoice-04

4. Nhấn In để in thông báo phát hành phục vụ cho công tác Nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

5. Nhấn Xuất khẩu xml để xuất khẩu thông báo phát hành ra file xml nộp cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

R33.2_TBPH_02

Chỉ với những thông báo phát hành có trạng thái là Đã có hiệu lực thì kế toán mới sử dụng được các mẫu hóa đơn để phục vụ cho việc phát hành hóa đơn điện tử.

Lưu ý:

Anh/chị còn có thể thông báo phát hành hóa đơn bằng cách:

Chọn phân hệ Hóa đơn, chọn Lập hồ sơ đăng ký HĐĐT\Thông báo phát hành HĐĐT.

3.3. Thong bao PH HD_03

Hoặc vào menu Nghiệp vụ\Hóa đơn\Lập hồ sơ đăng ký HĐĐT\Thông báo phát hành HĐĐT.

3.3. Thong bao PH HD_04