R8

Navigation:  8. Lịch sử phát triển >

R8

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tính năng phát triển trong phiên bản MISA Mimosa.NET 2020 R8

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Bổ sung tư vấn sử dụng trên màn hình chọn dữ liệu đăng nhập

2. Cập nhật tổng đài MISA SUPPORT trên phần mềm

3. Cho phép xuất khẩu báo cáo đặc thù Kiểm toán nhà nước để gửi đơn vị cấp trên

4. Cập nhật mức giảm trừ gia cảnh mới theo Nghị quyết 954/2020

5. Khi xuất khẩu mẫu C02-02a: Giấy rút dự toán ngân sách lên thông tin tên Ngân hàng đơn vị nhận tiền