R4

Navigation:  8. Lịch sử phát triển >

R4

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tính năng phát triển trong phiên bản MISA Mimosa.NET 2020 R4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kể từ ngày 16/03/2020, các đơn vị HCSN sẽ áp dụng các biểu mẫu giao dịch, đối chiếu với Kho bạc theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP thay thế cho mẫu của TT 77/2017/TT-BTC, TT 61/2014/TT-BTC và Quyết định 4377/QĐ-KBNN.

Thêm mới các biểu mẫu theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP

Chỉnh sửa các mẫu chứng từ theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP