Báo cáo tài chính

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tổng hợp > Lập báo cáo >

Báo cáo tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp đơn vị lập được báo cáo tài chính theo từng kỳ, kiểm soát được số liệu báo cáo đã lập.

2. Các bước thực hiện

1.Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Lập báo cáo\Báo cáo tài chính.

Lap_BCTC_00

2.Khai báo các tham số báo cáo:

Chọn Kỳ báo cáo, Năm, Chương.

Chọn Báo cáo. Anh/chị lập các báo cáo sau:

o B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính

o B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động

o B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp trực tiếp)

o B03b/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp)

o B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính

o B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính

Lap_BCTC_01

Nhấn Đồng ý.

3.Phần mềm lấy lên thông tin Số cuối năm, Số đầu năm tương ứng với từng Chỉ tiêu. Anh/chị kiểm tra lại các thông tin, có thể nhập lại Số cuối năm, Số đầu năm.

Lap_BCTC_02

4.Trường hợp muốn lấy lại toàn bộ số liệu ban đầu thì nhấn Lấy lại mặc định.

5.Nhấn Cất.

6.Nhấn In để in báo cáo tài chính.

Lap_BCTC_03

7.Ngoài ra, có thể in báo cáo tình hình tài chính bằng cách:

Chọn menu Báo cáo\Báo cáo tài chính.

Chọn báo cáo B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính. Khai báo các tham số báo cáo.

o Chọn Kỳ báo cáo, Chương.

o Tích chọn Lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập hoặc nếu không tích chọn, phần mềm sẽ in theo công thức đã được thiết lập sẵn.

o Nhấn Đồng ý.

Lap_BCTC_04