Thủ trưởng đơn vị ký duyệt, gửi hồ sơ cho KBNN

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kho bạc điện tử >

Thủ trưởng đơn vị ký duyệt, gửi hồ sơ cho KBNN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Giúp Thủ trưởng của đơn vị phê duyệt được hồ sơ và gửi cho KBNN phê duyệt ngay trên phần mềm Mimosa.NET 2020.

2. Các bước thực hiện

hmtoggle_plus1Bước 1: Kết nối vào hệ thống DVC trực tuyến

1.Chọn menu Kho bạc điện tử. Nhấn Kết nối DVC.

Ket noi DVC_01

2. Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu của kế toán viên để kết nối tới hệ thống DVC của KBNN (thường được KBNN gửi về trong email).

3. TTDV phe duyet_00

3. Nhấn Kết nối.

hmtoggle_plus1Bước 2: Thủ trưởng đơn vị phê duyệt/từ chối hồ sơ

Trường hợp 1: Nếu sử dụng chữ ký số eSign của MISA thì thực hiện như sau:

(MISA eSign là giải pháp chữ ký số đầu tiên không dùng USB Token tại Việt Nam được sản xuất bởi công ty cổ phần MISA).

Thiết lập kết nối vào eSign:

1.Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ\Kết nối eSign.

2.Nhập thông tin đăng nhập eSign: Tên đăng nhập và Mật khẩu.

3.Nhấn Kết nối.

4.Nhấn Đồng ý hoặc Áp dụng.

2. KTT phe duyet_00

 

Thủ trưởng đơn vị phê duyệt/Từ chối hồ sơ:

1. Kích đúp chuột vào hồ sơ cần phê duyệt/từ chối.

3. TTDV phe duyet_01

2. Thủ trưởng đơn vị xem xét hồ sơ:

Nếu đồng ý phê duyệt thì nhấn Phê duyệt để gửi lên cho KBNN. Nhập Mã PIN chữ ký số. Nhấn Chấp nhận.

2. KTT phe duyet_05

=> Chương trình gửi hồ sơ lên KBNN thành công.

3. TTDV phe duyet_03

Nếu không đồng ý phê duyệt thì nhấn Từ chối.

Trường hợp 2: Nếu sử dụng chữ ký số (USB Token) của đơn vị khác (như Viettel, VNPT, Ban cơ yếu...)

1. Cắm chứng thư số vào máy tính.

2. Kích đúp chuột vào hồ sơ cần phê duyệt/từ chối.

3. TTDV phe duyet_01

3. Thủ trưởng đơn vị xem xét hồ sơ:

Nếu đồng ý phê duyệt thì nhấn Phê duyệt để gửi lên cho KBNN. Nhập Mật khẩu của Token. Nhấn OK.

2. KTT phe duyet_08

=> Chương trình gửi hồ sơ lên KBNN thành công.

3. TTDV phe duyet_03

Nếu không đồng ý phê duyệt thì nhấn Từ chối.

Sau khi gửi KBNN phê duyệt, chương trình sẽ hiển thị trạng thái hồ sơ là Thủ trưởng đơn vị đã phê duyệt.

3. TTDV phe duyet_04

Hoặc nếu từ chối thì trạng thái sẽ là Thủ trưởng đơn vị từ chối phê duyệt hồ sơ.

- Kế toán viên sẽ lập lại hồ sơ và gửi phê duyệt lại cho kế toán trưởng

- Kế toán trưởng vào xem hồ sơ và thực hiện phê duyệt/từ chối phê duyệt hồ sơ.

- Thủ trưởng đơn vị sẽ vào xem hồ sơ và thực hiện phê duyệt/từ chối để gửi lên cho KBNN phê duyệt hồ sơ.